top of page

ALGEMENE

Voorwaarden.

Introductie

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Mandy de Jong Fotografie, een eenmanszaak gevestigd in Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78245214.

Heb je vragen over mijn algemene voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:

 

E-mail: mandy_fotografie@outlook.com

Telefoon:+31 (6) 27836394

 

Artikel 1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mandy de Jong Fotografie en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 2 Aanbod

Mandy de Jong Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

 1. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk/ via e-mail of telefonisch (mondeling of per WhatsApp/sms).

 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Mandy de Jong Fotografie.

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Mandy de Jong Fotografie zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 4. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient de opdracht expliciet en schriftelijk/ via e-mail te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Mandy de Jong Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Mandy de Jong Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. Mandy de Jong Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Mandy de Jong Fotografie werkt. Afhankelijk van de opdracht, kan de stijl variëren.

 2. Mandy de Jong Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen, in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Voor portretfotografie, bedrijfsfotografie en overige fotografie op locatie: Mandy de Jong Fotografie denkt graag mee bij het adviseren van de locatie maar uiteindelijk is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot.

 4. Mandy de Jong Fotografie levert de beelden in de door haar gebruikelijke stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast. Het verwijderen of verminderen van bestaande elementen of verminderen of wegwerken van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving gaat naar eigen inzicht of in overleg.

 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 6. Mandy de Jong Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Mandy de Jong Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, diefstal of mislukte opname.

 7. Tenzij er sprake is van overmacht zal Mandy de Jong Fotografie in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor Mandy de Jong Fotografie niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

 

Artikel 5 Oplevering

 1. Mandy de Jong Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Indien een datum voor oplevering (van bijvoorbeeld een digitaal bestand) is aangegeven, geldt deze datum slechts als uitgangspunt.

 2. Levering van de digitale bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen per e-mail (via We Transfer).

 3. Mandy de Jong Fotografie heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en/of opgeleverde materialen, foto's en gegevens na beëindiging van de overeenkomst en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bestanden.

 4. Mandy de Jong levert geen bronbestanden (RAW-files).

Artikel 7 Betaling

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Mandy de Jong Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing zoals vermeld op de website, in de offerte en/of in de e-mail.

 2. Indien aannemelijk is dat Mandy de Jong Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Mandy de Jong Fotografie dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

 3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen zoals deze op de website, in de offerte en/of in e-mail staan vermeld.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Mandy de Jong Fotografie zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Annulering van de opdracht

 1. Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Artikel 10 Klachten

 1.  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto's schriftelijk/per e-mail aan Mandy de Jong Fotografie te worden medegedeeld. Mandy de Jong Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Artikel 11 Auteursrecht/ Portretrecht

 1. Het Auteursrecht op een foto berust uitsluitend bij Mandy de Jong, van Mandy de Jong Fotografie.

 2. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op het internet tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

 3. Het is niet toegestaan foto's in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Mandy de Jong Fotografie.

 4. De opdrachtgever geeft Mandy de Jong Fotografie toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto's voor promotiedoeleinden, zoals, maar niet beperkt tot: blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per e-mail vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. Mandy de Jong Fotografiezal de foto's dan niet gebruiken.

 5. De opdrachtgever mag foto's voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: Foto's gemaakt door Mandy de Jong Fotografie met vermelding van de website www.mandydejongfotografie.nl of door middel van een tag naar de social media van Mandy de Jong Fotografie (Instagram en/of Facebook pagina).

 6. Mandy de Jong Fotografie zal de foto's nooit verkopen aan derden of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 12 Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van foto's door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Mandy de Jong Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 2. Indien de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmaal gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Mandy de Jong Fotografie, hebben bedoeld.

 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 12.2 genoemde exploitatierecht.

 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mandy de Jong Fotografie.

 5. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

Artikel 13 Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Mandy de Jong Fotografie.

 2. Bij inbreuk komt Mandy de Jong Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal door Mandy de Jong Fotografie gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14 Faillissementsurseance

Zowel Mandy de Jong Fotografie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van de betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Mandy de Jong Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

bottom of page